Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις | 16/02/2017

  • Τύπος: Σχέδιο νόμου
  • Υπουργείο: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  • Επιτροπή: Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 22 A'/23.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4455
  • Ημ. Κατάθεσης: 31/01/2017
  • Εισηγητές: Γρηγόριος Στογιαννίδης
    Ανδρέας Κατσανιώτης

Περιγραφή

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επανακαθορίζεται  το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), τον καθορισμό των προϋποθέσεων νόμιμης και ασφαλούς άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς και τον τρόπο διενέργειας και παροχής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών.

Αναλυτικότερα, καθορίζονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.Μ.Φ.., μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς,  καθώς επίσης το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και τις πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον, αποβλέποντας στην απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., το παρόν νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., ενώ προωθείται η κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών στη δυνατότητα και ευχέρεια εισόδου στο επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.

Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάγονται εφεξής οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγράφονται ηλεκτρονικά σε Εθνικό Μητρώο. Το εν λόγω Μητρώο προβλέπεται να λειτουργεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), της οποίας οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις, διευρύνονται, προς την υποστήριξη και εξυπηρέτηση θεμάτων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας.

Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στην παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Επιπλέον, όσον αφορά σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, μέχρι εβδομήντα (70) μέρες ανά έτος, ορίζεται ότι διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από το επίσημο καθεστώς ανεργίας, ωστόσο στα παραπάνω δε συμπεριλαμβάνεται η καταβολή επιδόματος ανεργίας. Τέλος, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ. από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του των στοιχείων όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.

Τροπολογία – Διατροφικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Στο εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε τροπολογία σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος, με τίτλο «Σχολικά Γεύματα», με στόχο την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών των μαθητών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους πρώτους μήνες που το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά, δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης κάλυψης διατροφικών αναγκών των μαθητών και αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας. Η παραπάνω ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως εκφράστηκαν στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ προτάθηκε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη η διενέργεια διαγωνισμών μέσω των αρμόδιων Δήμων, για το δοκιμαστικό χρονικό διάστημα των τριών μηνών.

Τροπολογία – Μεταβατική διάταξη σχετικά με το καθεστώς ένταξης των προσληφθέντων πυροσβεστών πενταετούς θητείας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό

Η τροπολογία που κατατέθηκε προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, με στόχο την επίλυση προβλημάτων τεχνικής και νομικής φύσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται η τριετής παράταση της θητείας της ως άνω ιδιαίτερης κατηγορίας και η εν συνεχεία ένταξή της στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος. Όσον αφορά στο μεταβατικό αυτό διάστημα, οι εν λόγω εντασσόμενοι φέρουν τον βαθμό του πυροσβέστη, ενώ δίνονται σε αυτούς πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του πυροσβεστικού σώματος, επεκτείνεται ο χρόνος και το ωράριο απασχόλησής τους, με πρόσθετη αποζημίωση, καθώς επίσης προβλέπεται να διενεργούνται μεταθέσεις και αποσπάσεις γι’ αυτή την κατηγορία.

Στο επίκεντρο των αντιθέσεων στην Ολομέλεια της Βουλής βρέθηκαν και οι παραπάνω διατάξεις, με τη ΝΔ να κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση ότι “εμπαίζει” και “κρατά σε ομηρία” αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία πυροσβεστών, αφήνοντας ανοικτές θέσεις για ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.

Τροπολογία – Ρυθμίσεις σχετικά με την επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α. του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α.

Με τις διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας διασφαλίζεται η νομιμότητα των δαπανών επιχορήγησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Συγκεκριμένα, σε συμπλήρωση του ν. 4387/2016, προβλέπεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των ως άνω αναφερόμενων φορέων.

Τροπολογία – Ρυθμίσεις αναφορικά με προκαταβολές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σύμφωνα με την τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, έχει στόχο, “για λόγους ίσης μεταχείρισης” να “διευρύνει το φάσμα”, διασαφηνίζοντας τη δυνατότητα του Δημοσίου να εξοφλεί προκαταβολικά το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο στη Δ.Ε.Η.. Επιπλέον, το Δημόσιο δύναται να προεξοφλεί προκαταβολικά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας την εκτιμώμενη δαπάνη των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για ηλεκτρική ενέργεια για το τρέχον έτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Στογιαννίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας τις βελτιώσεις που επιφέρει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Αυτές αφορούν κυρίως στην “άρση διοικητικών και γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών” και στις νέες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο φορτοεκφορτωτών που βασίζονται στον συνδυασμό κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας. Σχετικά με τις διατάξεις για το Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, ο Γ. Στογιαννίδης δήλωσε ότι η συλλογή και καταγραφή πληροφοριών για τη “χαρτογράφηση του προνοιακού τοπίου”, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση από το Δημόσιο της δράσης των ιδιωτικών φορέων και στην καλύτερη αξιοποίηση κοινωνικών πόρων.

nd

Ο Εισηγητής της ΝΔ, ο Α. Κατσανιώτης, υπερψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς το, ωστόσο, ως “όχημα μεταφοράς θολών τροπολογιών”. Σχετικά με την τροπολογία για το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων, δήλωσε ότι “δημιουργεί έντονα πολιτικά και ηθικά προβλήματα”, ξεπερνά “κάθε έννοια διαφάνειας”, κάνοντας, επίσης, λόγο για “ψηφοθηρία” και “προχειρότητα”.

xa

Ο Ειδικός Αγορητής ΧΑ, Δ. Κουκούτσης, καταψήφισε το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα νομοθέτημα που τίθενται ενάντια στον ελληνικό λαό, ενώ υποστήριξε ότι δεν φέρνει διαδικαστικές απλοποιήσεις, «τουλάχιστον όχι με διαφανείς όρους».  Επιπλέον, χαρακτήρισε «απαράδεκτη κάθε νομοθετική ρύθμιση που δίνει χώρο δράσης σε ΜΚΟ», υποστηρίζοντας ότι την υποχρέωση κοινωνικής μέριμνας την έχει αποκλειστικά το κράτος και όχι οι ΜΚΟ που έχουν αναδειχθεί σε “άμεσο ρυθμιστικό παράγοντα”. Εκ μέρους του κόμματος, ο Δ. Κουκούτσης αιτήθηκε τη διάθεση των πληροφοριών του Μητρώου ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας στο κοινό για τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τις ΜΚΟ. Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων, τοποθετήθηκε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω πρωτοβουλία γίνεται προς στήριξη των παιδιών “παράνομων μεταναστών” και όχι προς όφελος των μαθητών της χώρας.

320_182_445844

Η Ειδική Αγορήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ε. Χριστοφιλοπούλου, υπερψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, κρίνοντας θετικές τις βελτιώσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Όσον αφορά το Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνική φροντίδας, η Ε. Χριστοφιλοπούλου επισήμανε την ύπαρξη αντίστοιχου Μητρώου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), θέτοντας το ερώτημα “γιατί να υπάρχουν δύο ίδια Μητρώα” και αν θα διαλειτουργούν. Σχετικά με το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων, εκφράστηκε θετικά, ωστόσο κατέκρινε τη ρύθμιση για απευθείας αναθέσεις, προτείνοντας τη διενέργεια διαγωνισμών μέσω των αρμόδιων Δήμων για το πρώτο τρίμηνο.

kk3

Ο Ειδικός Αγορητής του ΚΚΕ, Ε. Συντυχάκης, καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι “η κυβέρνηση πατώντας σε υπαρκτά προβλήματα” στο επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών “σταδιακά προετοιμάζει το έδαφος για την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος”, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Επιπλέον, αναφερόμενος στη διαδικασία πιστοποίησης των φορτοεκφορτωτών, υποστήριξε ότι η παροχή πιστοποίησης μετατρέπεται σε “εμπόρευμα” και θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Σχετικά με το Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, ο Ε. Συντυχάκης στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι “το ζητούμενο είναι η ίδια η ύπαρξη” και ο ρόλος των ΜΚΟ, όχι η καταγραφή τους. Επιπλέον, όπως δήλωσε, με τις σχετικές διατάξεις ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας και περιορίζεται η ευθύνη του κράτους στην ανάπτυξη μονάδων κοινωνικής πρόνοιας. Περαιτέρω, καταψήφισε τις διατάξεις σχετικά με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Η.ΔΙ.Κ.Α., υποστηρίζοντας ότι η τελευταία λειτουργεί με τη “λογική του κέρδους”. Ο Ε. Συντυχάκης δήλωσε ότι το κόμμα συμφωνεί με τις διατάξεις για την παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), καθώς επίσης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στον ΟΑΕΔ. Αναφορικά με την τροπολογία για τα σχολικά γεύματα, δήλωσε ότι «πρόκειται για μια σταγόνα στον ωκεανό», δεδομένου ότι η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, και ζήτησε την εφαρμογή του προγράμματος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος, τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς τη ρύθμιση της διαδικασίας μονιμοποίησης των πυροσβεστών, χαρακτηρίζοντας την τροπολογία ως “εγχείρημα νομοθετικής εξαπάτησης”.

aneksa_ellines

Ο Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ, Α. Παπαχριστόπουλος, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, δηλώνοντας τη θετική στάση του κόμματος απέναντι σε όλη τη “φιλοσοφία” του νομοσχεδίου. Επιπλέον, τόνισε ότι «όχημα ανάπτυξης για τη χώρα είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση».

enwsh-kentrwwn

Η Ειδική Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων, Θ. Μεγαλοοικονόμου, υπερψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, και τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στο μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων, διατηρώντας ορισμένες επιφυλάξεις. Ως προς το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά στο επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών, η Θ. Μεγαλοοικονόμου δήλωσε ότι διαμορφώνεται “ένα πιο πρακτικό σύστημα” και απλοποιούνται διαδικασίες, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, “τα θέματα που αφήνονται προς ρύθμιση στους Υπουργούς είναι πολύ σοβαρά” και θα έπρεπε να τίθενται σε κοινή διαβούλευση. Ως προς τις διατάξεις για το Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, τοποθετήθηκε θετικά, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν “το πρωτο βημα για στοιχειώδη έλεγχο των ΜΚΟ”, και ζήτησε να τεθεί αυστηρά καθορισμένος χρόνος για εγγραφή των φορέων στο Μητρώο. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη διεύρυνση του καταστατικού σκοπού της Η.ΔΙ.Κ.Α., ενώ χαρακτήρισε ως “καλοδεχούμενη” την επέκταση λειτουργίας της τελευταίας, χαρακτήρισε τις διατάξεις γενικές στη διατύπωσή τους, κυρίως ως προς τις λεπτομέρειες “της σύναψης συμβάσεων με δημόσιες υπηρεσίες ξένων κρατών”. Τέλος, σχετικά με τη τροπολογία για τη διαδικασία μονιμοποίησης των πυροσβεστών, δήλωσε ότι οι τελευταίοι παραμένουν σε “καθεστώς εγκλωβισμού” και θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ.

550_334_351008

Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο Ειδικός Αγορητής με το Ποτάμι, Κ. Μπαργιώτας,  αναφέρθηκε στις διατάξεις σχετικά με την Η.ΔΙ.Κ.Α., οι οποίες προβλέπουν τη σύναψη συμβάσεων απευθείας ανάθεσης, ως προβληματικές, ενώ “αφήνουν ανοικτά θέματα διαφθοράς για το μέλλον». Ο Ειδικός Αγορητής του κόμματος στην Ολομέλεια της Βουλής, Γ. Μαυρωτάς, υπερψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, προτείνοντας, ωστόσο, ορισμένες βελτιώσεις. Όσον αφορά το Μητρώο ιδιωτικών φορέων, ο Γ. Μαυρωτάς υποστήριξε ότι η περιοδική ενημέρωση του τελευταίου θα πρέπει να γίνεται κάθε τρίμηνο ή εξαμηνο. Επιπλέον, δήλωσε ότι το εν λόγω Μητρώο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για την καταγραφή αλλά και για την αξιολόγηση των φορέων, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να επικοινωνεί και με άλλα αντίστοιχα Μητρώα, όπως αυτό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Τέλος, σχετικά με την τροπολογία για τα σχολικά γεύματα, εξέφρασε την αντίθεση του κόμματος ως προς τις απευθείας αναθέσεις, ενώ τάχθηκε υπέρ της πρότασης να περνά η διαδικασία από τους αρμόδιους Δήμους.

Top