Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις | 23/3/2017

  • Τύπος: Σχέδιο νόμου
  • Υπουργείο: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Επιτροπή: Επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 42 A'/30.03.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4463
  • Ημ. Κατάθεσης: 16/03/2017
  • Εισηγητές: Μάριος Κάτσης
    Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Περιγραφή

Με το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/61/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κανονιστικές διατάξεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων κοινής ωφέλειας, με σκοπό την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης δικτύου για τη χρήση και εγκατάσταση υλικών υποδομών για υψίρρυθμα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα, για το συντονισμό των τεχνικών έργων δημιουργείται η υποχρέωση στους φορείς που εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν νέα έργα εγκατάστασης υποδομών, να διαθέτουν στοιχεία για τα έργα αυτά μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης, ήτοι μιας διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Περαιτέρω,  κάθε φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου υποχρεούται, με την επιφύλαξη των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου, να ικανοποιεί κάθε αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, οποιοσδήποτε από τους φορείς δύναται να ζητήσει την παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ορίζεται ως το Εθνικό ‘Οργανο Επίλυσης Διαφορών, και ως εκ τούτου αποφασίζει για την επίλυση της διαφοράς.

Με στόχο την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως τον τελικό χρήστη, και, ως εκ τούτου, η προσαρμογή της υλικής υποδομής εντός του κτιρίου σε υψηλές ταχύτητες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχέδιου, όλα τα νέα κτίρια ή όσα έχουν υποστεί μείζονα ανακαίνιση θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή τέτοια, ούτως ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών χρηστών με τα υψίρρυθμα δίκτυα. Ενόψει των ανωτέρω, το νομοσχέδιο καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους παρόχους, τον τρόπο καταβολής των σχετικών τελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ συμπληρώνονται και τροποποιούνται υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Τροπολογία – Ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ν. Παππά, η εν λόγω τροπολογία, με τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,  στοχεύει να θέσει “τέλος στην πορεία απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)”, “προς όφελος των ανταγωνιστών τους”, και να καλυφθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία – Ρυθμίσεις σχετικά με τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας

Η κυρωθείσα τροπολογία συμπληρώνει τις διατάξεις του ν. 2121/1993 που αφορούν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ορίζοντας τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μ. Κάτσης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο,  το οποίο, όπως υποστήριξε, στοχεύει στη “ψηφιακή σύγκλιση” με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου η Ελλάδα να ¨φύγει¨ από “το τέλμα της απραξίας” σχετικά με την ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων λόγω “της “απαξίωσης προηγούμενων κυβερνήσεων”. Επιπλέον, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Μ. Κάτσης τόνισε ότι δεν πρέπει να τίθενται “διαχωριστικές γραμμές σε ζητήματα ουσίας”,  καθώς η ψηφιακή πολιτική θα αποτελέσει “επιταχυντή για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας”.

nd

Η Εισηγήτρια της ΝΔ, Α. Ασημακοπούλου, τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι “η συνδεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης», επομένως η ενσωμάτωση της εν λόγω κοινοτικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι εξέχουσας σημασίας. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράστηκε αρνητικά σχετικά με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 13 του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για “φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διατάξεις”, ενώ ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον συντονιστικό ρόλο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής στον τομέα της εθνικής διαστημικής στρατηγικής.

Όσον αφορά την τροπολογία που ρυθμίζει το ζήτημα του υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας , η Α. Ασημακοπούλου ψήφισε παρών, απευθύνοντας στην κυβέρνηση ερωτήματα σχετικά με το τι πρόκειται να κάνουν για τον μηχανισμό αντιστάθμισης, καθώς επίσης τι θα ισχύει για την περίοδο 2016-2017 που δεν προβλέπεται στην τροπολογία. Επιπλέον, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Κ. Τζαβάρας, αναφερόμενος στην τροπολογία για τον διορισμό ειδικού επιτρόπου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ΑΕΠΙ, ζήτησε να αποσυρθεί, κάνοντας  λόγο για προχειρότητα, ενώ σημείωσε ότι το”κράτος δεν μπορεί να επεμβαίνει στη ζωή των ανωνύμων εταιρειών”.

dhm-symp

Ο Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ι. Μανιάτης, ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι “η νέα τεχνολογία δεν έχει κομματική/πολιτική χροιά”, ωστόσο, στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίσει να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της απασχόλησης (νέες θέσεις ανεργίας λόγω της σταδιακής αντικατάστασης της χειρωνακτικής εργασίας). Επιπλέον, ο Ι. Μανιάτης ψήφισε υπέρ της τροπολογίας που κατατέθηκε σχετικά με ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού του κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια τοποθετήθηκε και η Χ. Κεφαλίδου, η οποία, σχετικά με τη τροπολογία για τον διορισμό ειδικού επιτρόπου στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), τόνισε την ανάγκη η διαδικασία ορισμού επιτρόπου να έχει “διακομματικό χαρακτήρα”.

xa

Ο Ειδικός Αγορητής της ΧΑ, Ε. Καρακώστας, καταψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι παρόλο που το κόμμα κρίνει την οργάνωση και ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής της χώρας ως στρατηγικής σημασίας, τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας δεν φέρνουν από μόνα τους την οικονομική ανάπτυξη, ενώ με το εν λόγω νομοθέτημα δεν διασφαλίζεται η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο προωθεί την παραχώρηση ελέγχου της ψηφιακής υποδομής στο ιδιωτικό κεφάλαιο (διεθνές και εγχώριο) εις βάρος του ελληνικού λαού, γεγονός το οποίο ενισχύεται, όπως υποστήριξε, από την έλλειψη αναφοράς σε οποιαδήποτε έννοια κρατικού ελέγχου-εποπτείας και εθνικού συμφέροντος.

Τέλος, το κόμμα καταψήφισε και τις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν. Σχετικά με την τροπολογία για τον διορισμό επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, ο Ι. Σαχινίδης, εκ μέρους του κόμματος, τοποθετήθηκε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι ο διορισμός προσωρινού προσωπικού δεν λύνει τα προβλήματα, ενώ άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για ρουσφετολογικές προσλήψεις.

kk3

Ο Ειδικός Αγορητής του ΚΚΕ, Ι. Δελής, καταψήφισε το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί, όπως υποστήριξε, “φυσική συνέχεια του μνημονιακού νόμου” της κυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο Ι. Δελής διευκρίνισε ότι το κόμμα στηρίζει τη ψηφιακή ανάπτυξη και την ευρυζωνικότητα, ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τους “πολιτικούς και κοινωνικούς όρους θα γίνει αυτή”. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής, το εν λόγω νομοσχέδιο έχει “ταξικό πρόσημο” που είναι “υπέρ του κεφαλαίου”, καθώς στοχεύει στην “εξυπηρέτηση των αναγκών της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων”, αντιμετωπίζοντας την επικοινωνία ως “εμπόρευμα”, αντί για “κοινωνικό δικαίωμα”.

Τέλος, όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, το κόμμα ψήφισε υπέρ της απόδοσης των οικονικών υποχρεώσεων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ωστόσο καταψήφισε την τροπολογία για τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Σχετικά με την τελευταία μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Ν. Καραθανασόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η εν λόγω τροπολογία δεν περιλαμβάνει μόνο την ΑΕΠΙ, αλλά και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ”που έχουν συνεταιριστική ή σωματειακή βάση”.

aneksa_ellines

Ο Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ, Α. Παπαχριστόπουλος, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, αποκαλώντας το “νομοσχέδιο σταθμός”, το οποίο “ανοίγει την πόρτα ψηφιακής πραγματικότητας”, και, ως εκ τούτου, πρέπει να στηριχθεί από όλους. Επιπλέον, το κόμμα ψήφισε υπέρ και των δύο τροπολογιών που κατατέθηκαν.

enwsh-kentrwwn

Ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Ι. Σαρίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι το κόμμα στηρίζει τον συντονισμό της χώρας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, με στόχο, όπως ανέφερε, την έξοδο της χώρας από την κρίση και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σχετικά με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, ο Ι. Σαρίδης υποστήριξε ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις εξυπηρετούν “κομματικά συμφέροντα”, όχι το δημόσιο συμφέρον, ενώ παρουσιάζουν αρκετές ασάφειες, ειδικά σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού του κόστους και το κατά πόσον επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Μ. Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν, δηλώνοντας τη θετική ψήφο του κόμματος, καθώς, όπως τόνισε, και οι δύο τροπολογίες έχουν “θετικό πρόσημο”.

550_334_351008

Ο Ειδικός Αγορητής με το Ποτάμι, Σ. Δανέλλης, τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, τονίζοντας, ωστόσο, ότι το εν λόγω νομοθέτημα θέτει το “κανονιστικό περίγραμμα” και, επομένως, “δεν συνιστά αυτούσια και ολοκληρωμένη πολιτική” για την ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής της χώρας, η οποία, όπως είπε, είναι “στρατηγικής σημασίας για την κοινωνική και εδαφική συνοχή” και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, το κόμμα ψήφισε υπέρ της ρύθμισης της διαδικασίας χρηματοδότησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ενώ ψήφισε παρών στην τροπολογία σχετικά με την ΑΕΠΙ.

Top